Regulamin konkursu

Wzorzyste Sny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wzorzyste Sny”. Celem konkursu jest wybór najciekawszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.

§ 2

1.     Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest producent mebli, marka Lamps&Company, działająca pod adresem www.lampsandco.pl zwana dalej Organizatorem Konkursu.

§ 3

1.         Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, a dostępny jest na profilu https://www.facebook.com/LampsCo oraz na stronie internetowej www.lampsandco.pl.

§ 4

1.     Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa do 21.12.2015r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

1.     Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniach od 27.11.2015 r. do 21.12.2015 r. (do godziny  08:00) zamieszczą na swoim facebooku i/lub Instagramie zdjęcie przedstawiające temat Konkursu.

§ 6

1.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia, lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

1.     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe oraz zdjęcia przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.     Umieszczenie pod swoją pracą hashtagu #lampsandcompany i #sny (tj. zgłoszenie pracy do konkursu) równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich przesłanej pracy Organizatorowi Konkursu. Prace te mogą być wykorzystywane przez Organizatora w trakcie jak i po zakończeniu Konkursu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1.     Wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez Organizatora.

2.     Jury w drodze głosowania wybierze najlepsze fotografie i nagrodzi je (ilość nagród zależna od ilości zgłoszeń, nie mniejsza niż 2 nagrody).

§ 9

1.     Aby przystąpić do Konkursu należy:

·         zapoznać się z Regulaminem Konkursu (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu),

·         zamieścić zdjęcie – pracę konkursową facebooku lub instagramie i umieścić pod nią hashtag #sny oraz #lampsandcompany.

2.     Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób. Organizator zastrzega sobie prawo
do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu zdjęć oraz odmowy
ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
W szczególności Organizator będzie usuwać zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

4.     Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie.

5.     Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone
do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego, oraz
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo
do wysyłania go na Konkurs.

6.     Uczestnik umieszczając zdjęcie w konkursowym wpisie, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z tego materiału, powielanie i rozpowszechnianie go w dowolnych mediach.

7.     Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 24.12.2015 r.

8.     Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na profilu https://www.facebook.com/LampsCo oraz na stronie internetowej www.lampsandco.pl w zakładce aktualności.

9.     O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu 1 dnia od daty jego wyłonienia.

10.  Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora, w informacji zwrotnej potwierdzić jej otrzymanie oraz podać dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny), w celu wysyłki nagrody.

11.  Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w pkt 10 powyżej, nie uda się uzyskać od strony Zwycięzcy w określonym terminie, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

IV. NAGRODY

§ 10

1.     W konkursie przewidziano nagrody w postaci kompletów pościeli z nowej kolekcji Lamps&Company.

2.     Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

3.     Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.     Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureata Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny
w Polsce, podany przez Zwycięzcę.

5.     Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6.     Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.     Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe
do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3.     Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie

4.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook
ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane
w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

 

§ 13

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 7 grudnia 2015 r. roku na adres mailowy Organizatora.

2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

§ 14

1.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2.     Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Wzorzyste Sny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wzorzyste Sny”. Celem konkursu jest wybór najciekawszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.

§ 2

1.     Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest producent mebli, marka Lamps&Company, działająca pod adresem www.lampsandco.pl zwana dalej Organizatorem Konkursu.

§ 3

1.         Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, a dostępny jest na profilu https://www.facebook.com/LampsCo oraz na stronie internetowej www.lampsandco.pl.

§ 4

1.     Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa do 21.12.2015r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

1.     Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniach od 27.11.2015 r. do 21.12.2015 r. (do godziny  08:00) zamieszczą na swoim facebooku i/lub Instagramie zdjęcie przedstawiające temat Konkursu.

§ 6

1.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia, lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

1.     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe oraz zdjęcia przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.     Umieszczenie pod swoją pracą hashtagu #lampsandcompany i #sny (tj. zgłoszenie pracy do konkursu) równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich przesłanej pracy Organizatorowi Konkursu. Prace te mogą być wykorzystywane przez Organizatora w trakcie jak i po zakończeniu Konkursu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1.     Wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez Organizatora.

2.     Jury w drodze głosowania wybierze najlepsze fotografie i nagrodzi je (ilość nagród zależna od ilości zgłoszeń, nie mniejsza niż 2 nagrody).

§ 9

1.     Aby przystąpić do Konkursu należy:

·         zapoznać się z Regulaminem Konkursu (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu),

·         zamieścić zdjęcie – pracę konkursową facebooku lub instagramie i umieścić pod nią hashtag #sny oraz #lampsandcompany.

2.     Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób. Organizator zastrzega sobie prawo
do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu zdjęć oraz odmowy
ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
W szczególności Organizator będzie usuwać zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

4.     Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie.

5.     Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone
do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego, oraz
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo
do wysyłania go na Konkurs.

6.     Uczestnik umieszczając zdjęcie w konkursowym wpisie, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z tego materiału, powielanie i rozpowszechnianie go w dowolnych mediach.

7.     Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 24.12.2015 r.

8.     Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na profilu https://www.facebook.com/LampsCo oraz na stronie internetowej www.lampsandco.pl w zakładce aktualności.

9.     O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu 1 dnia od daty jego wyłonienia.

10.  Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora, w informacji zwrotnej potwierdzić jej otrzymanie oraz podać dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny), w celu wysyłki nagrody.

11.  Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w pkt 10 powyżej, nie uda się uzyskać od strony Zwycięzcy w określonym terminie, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

IV. NAGRODY

§ 10

1.     W konkursie przewidziano nagrody w postaci kompletów pościeli z nowej kolekcji Lamps&Company.

2.     Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

3.     Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.     Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureata Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny
w Polsce, podany przez Zwycięzcę.

5.     Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6.     Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.     Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe
do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3.     Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie

4.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook
ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane
w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

 

§ 13

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 7 grudnia 2015 r. roku na adres mailowy Organizatora.

2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

§ 14

1.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2.     Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebook i stronie organizatora.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebook i stronie organizatora.